محصولات

شن و ماسه سرباره ای

شن و ماسه سرباره ای

شن و ماسه سرباره ای (شن و ماسه سبز)

این شن و ماسه حاصله از فرسایش و دانه بندی سرباره کنور تور می باشد که در چهار دانه بندی ذیل ارائه می گردد.

5-0 ماسه

12-5 شن نخودی

25-12 شن بادامی

70-25 بلوکاژ

آنالیز شیمیایی شن و ماسه فوق مطابق جدول ذیل بوده و جهت مصارف بتن سازی، ساخت قطعات بتنی و همچنین اساس و زیر اساس جای بسیار مناسب می باشد

 

FeMetal

P2O5

C

S

ZnO

Al2O3

MnO

MgO

CaO

Fe2O3

FeO

TFe

SiO2

مشخصات نمونه

9.13

1.24

0.57

0.248

ناچیز

2.35

5.02

2.55

28.65

21.47

19.04

38.90

9.14

سرباره کنورتور

 


Back to Category

Date

01 مرداد 1397

Categories

شن و ماسه سرباره ای