مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مربوط به سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 98

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت و نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده که در روز 98/12/20 به ترتیب در ساعات 14 و 16 در محل کارخانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ساختمان توحید طبقه هفتم سالن جلسات دفتر مدیر عامل برگزار می گردد حضور بهم رسانند.