اعضای هیئت مدیره شرکت تارابگین معرفی شدند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طی جلسه ای با حضور مسئولین ذوب آهن اصفهان،ضمن تشکر و قدر دانی از هیئت مدیره اسبق، اعضای هیئت مدیره جدید شرکت تارابگین بشرح ذیل معرفی شدند.

محمدرضا ابراهیم کرمانی (رئیس هیئت مدیره)، علیرضا بختیاری(مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره)، شهرام علیخانی(عضو هیئت مدیره)، مجتبی یاریان(عضو هیئت مدیره)، حمید صفائیان(عضو هیئت مدیره)