حضور شركت تارابگين در بيست و چهارمين نمايشگاه نفت ،گاز،پالايش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضور شركت تارابگين در بيست و چهارمين نمايشگاه نفت ،گاز،پالايش و پتروشيمي مورخ ١١ تا ١٤ ارديبهشت ماه ١٣٩٨