قدردانی و تجلیل از زحمات پرسنل واحد مالی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قدردانی و تجلیل از زحمات پرسنل واحد مالی شرکت تارابگین به مناسبت روز حسابدار توسط مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت